Bodelning – vad är det?

Bodelning kallades tidigare för boskillnad. Det är namnet på den process där makars egendom delas upp när ett äktenskap eller samboskap löses upp, till exempel vid en av makarnas död, separation eller vid en skilsmässa. Hur en bodelning går till och reglerna för bodelning skiljer sig åt och beror på vad anledningen till upplösningen av äktenskapet eller partnerskapet beror på och vilken sorts relation parterna eller makarna har haft.

Vid bodelning är det giftorättsgodset som delas upp mellan de två makarna, det vill säga all egendom som inte är enskild egendom. Vid bodelningen läggs båda makarnas giftorättsgods ihop. Först dras alla eventuella skulder av, och det som kvarstår delas upp lika mellan de två makarna. I vissa fall är bodelning inte ett nödvändigt steg, i fall makarna enbart har enskild egendom eller i fall ingen av de två makarna begär att få ta över bostad eller bohag från den andra partnern. Om värdet av den ena makens giftorättsgods överstiger den andra makens giftorättsgods så har den maken rätt till att, istället för att överlåta sin egendom till den andra maken, betala motsvarande värde i pengar.

När bodelningen ska göras så underlättar det naturligtvis om båda makarna eller partnerna är överens om hur egendomen ska delas upp. Ibland kan det vara nödvändigt att skriva ett avtal, till exempel om någon av makarna eller partnerna äger en eller flera fastigheter. Ett sådant avtal måste undertecknas av samtliga för att det ska vara giltigt och kan sedan lämnas in till Skatteverket för att få det registrerat.

Om de två makarna inte kan komma överens om hur egendomen ska fördelas dem emellan så kan en eller båda makarna ansöka till tingsrätten om hjälp genom att bli tilldelade en bodelningsförättare. Antingen kan makarna själv utse sin bodelningsförättare eller så kan tingsrätten föreslå en person. En bodelningsförättare är ofta en advokat. Det första som en bodelningsförättare gör är att kalla samtliga inblandade till ett möte för att försöka hitta en gemensam lösning. Om det inte är möjligt så är det upp till bodelningsförättaren att göra en förteckning över alla tillgångar, skulder och egendomar. Sedan tar hen ett beslut över hur allting ska fördelas.

För mer information i ämnet, klicka här.