Om man behöver rättshjälp vid vårdnadstvist kan man få ersättning av staten som täcker delar av kostnaden. För att kunna erbjudas rättshjälp är det vanligast att tingsrätten tar ett beslut som sedan beviljas. Men även Rättshjälpsmyndigheten kan erbjuda besluta om ekonomist bidrag. Hur mycket ersättning man får beror på vilken ekonomisk situation man är i. Ersättningen brukar ofta täcka timkostnadsnormen för advokat eller jurist i upp till 100 timmar.

Tillsammans med en jurist kan man personligen ansöka om rättshjälp via en blankett, denna måste noggrant fyllas i och specificeras om vad det är för tvist och hur mycket ekonomiskt värde det rör sig om. Blanketten måste alltid undertecknas av individen och juristen och alltid lämnad på heder och samvete, annars kan man riskera straff och bli återbetalningsskyldig. När blanketten är ifylld och signerad ansvara juristen för att lämna in ansökan till domstolen.

Utifrån barnets bästa

Om man söker hjälp för att reda ut en vårdnadstvist försöker man alltid i första hand att hitta en lösning som främjar barnets bästa. Ju bättre föräldrarna kan komma överens desto lättare är det att genomföra ett avtal. Men det är inte alltid fallet. Att få professionell hjälp och juridiskt stöd kan ibland vara ett måste för att barnet ska få bästa möjliga omhändertagande, boende och samvaro.

En rättslig process – den rätta rättshjälpen i vårdnadstvist

En vårdnadstvist kan uppstå om förälder eller vårdnadshavare anser sig bättre anpassad än den andra föräldern att omhänderta och vårda om barnet. Det kan även handla om misskötsel av barnet, missbruk eller våld, vilket i sin tur kan leda till ensam vårdad om barnet. När en domstol bedömer vem som bör ha vårdnad om barnet utgår de från specifika punkter som:

  • Det måste finnas relevanta skäl till ensamvårdnad då gemensam vårdnad alltid är utgångspunkt
  • Det finns behov av nära relation till båda föräldrar därför anses gemensam vårdnad bäst för barnet
  • Om det finns misstanke att barnet kan fara illa eller bli utsatt för risker av en förälder
  • Barnets relation till föräldrarna och behov av god utveckling
  • Barnets önskemål och åsikter tas i beaktande men är inte avgörande för beslut