Reliningkontroll är ett av de företag i Malmö som utför kontroll och besiktning när en fastighetsägare genomför relining. Deras beskrivning av processen presenteras här i sammanfattande form.

Oberoende och godkända besiktningsmän

När en relining genomförs är det mycket viktigt att arbetet löpande kontrolleras av oberoende och godkända besiktningsmän. De företag som erbjuder denna tjänst har alltså ingen koppling till det företag som utför själva arbetet. De är oberoende och kan därmed påpeka eventuella felaktigheter helt utifrån vad som krävs enligt branschstandard. Utöver besiktning under pågående renovering kan dessa företag även erbjuda:

  • Inspektion – Kontroll med kamera för att se vilken renovering som behövs.
  • Projektledning – Skapar behovsanalys och tar in offertunderlag från företag i Malmö
  • Kontroll – Löpande kontroll under arbetet
  • Besiktning – Filmar och granskar dessa filmer för att säkerställa resultatet

Flera av de företag som genomför dessa tjänster inom Malmö är även anslutna till BRiF vilket är branschorganisationen för företag som på något sätt arbetar med relining.

Kontroll under arbetets gång

Kontroll sker redan från att arbetet har påbörjats. Det skiljer sig därmed mot exempelvis takläggning där besiktningsmän enbart granskar taket efter det är helt på plats. Men eftersom det nästan omöjligt att ändra eventuella felaktigheter i efterhand sker kontroll löpande under arbetets gång.

Det innebär att konsulterna jobbar i tätt samarbete med entreprenören som genomför själva hantverket.

Besiktning av relining – Exempel i Malmö

När sedan hela arbetet är slutfört kvarstår ett sista steg – slutbesiktningen. Även detta utförs av oberoende besiktningsmän. En kamera förs ner i rören och filmar det renoveringsarbete som nu förväntas vara färdigt. Filmen ska sedan granskas noga av kunnig personal. Dessutom sparas filmerna av fastighetsägaren som ett bevis på att arbetet skett korrekt och att det finns en godkänd slutbesiktning på arbetet. Skulle en skada uppstå och det blir ett försäkringsärende kan fastighetsägaren tydligt visa att i alla fall den relining som utförts har följt gällande branschnormer.

Reliningkonsult från Malmö rekommenderar att slutbesiktning sker av ett BRiF-anslutet företag. Detta för att kunden ska kunna vara trygg i att kontrollen sker enligt branschens regler. Företaget anger även att de ”granskar varenda centimeter” av det renoverade avloppssystemet. Det är alltså ett mycket noggrant arbete som sätter punkt för detta stora renoveringsprojekt. Med kontroll och film finns därmed bevis att allt skett korrekt.