Skyddsombudens roll för att skapa en bättre arbetsmiljö för målare

Målare är ett relativt olycksdrabbat yrke. Även om olyckor givetvis inte sker särskilt ofta, så kan det innebära förödande konsekvenser när så väl sker. Detta eftersom man ibland arbetar med vissa risker – fasadmålningar på höghus i Stockholm är ett exempel på en risksituation.

Den som är skyddsombud har som uppgift att bevaka arbetsgivaren – att kontrollera så att kraven i arbetsmiljölagen följs, tillsammans med kollektivavtalet samt arbetsmiljöverkets föreskrifter.

I slutändan är det arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsmiljön är okej. Samtidigt skall de anställda dock vara delaktiga i arbetet för att skapa en bättre arbetsmiljö. Som skyddsombud representerar man arbetstagarna.

Ett skyddsombud ska finnas på arbetsplatser där det är minst fem anställda. Vid arbeten som är särskild riskfyllda så ska det även finnas om det är färre än fem anställda. Det här kan härledas till exemplet ovan; om målare i Stockholm ska utföra en fasadmålning på hög höjd, så kan ett ombud behövas. Men att snubbla, ramla eller halka är risker även på låg höjd. Vanliga konsekvenser av detta är benbrott och stukningar.

Som skyddsombud representerar man inte bara de ordinarie anställda. Även inhyrda arbetstagare omfattas.

Ett skyddsombud utses genom fackföreningen. Mandattiden är maximalt tre år. I större verksamheter så utses flertalet skyddsombud. Hur många som utses beror på företagets storlek. En av dem kommer i sådana fall att utses till huvudskyddsombud.

Risker

Som andra branscher har måleribranschen sina speciella risker, och situationer man bör ha extra hög säkerhetsmedvetenhet i. I inledningen nämnde vi fasadmålning av ett höghus i Stockholm som ett sådant exempel. Målare i Stockholm och i andra städer där man ofta jobbar på höga byggnader, behöver ha god koll på fallsäkerheten.

  • Fall på hög och låg höjd.Fall på låg höjd kan få till exempel stukningar och benbrott som konsekvenser. Ju högre upp en målare arbetar, desto större kan konsekvenserna bli vid en olycka.
  • Ergonomi. Många arbetsmoment som målare innebär repetetivt arbete i krävande arbetsställningar. God kännedom krävs kring ergonomin.
  • Kemiska risker.Målarfärgen, som ju är det huvudsakliga arbetsmaterialet för en målare, är en kemisk produkt. Många produkter idag är vattenbaserade, men fortfarande används lösningsmedelsburna färger.