Söka hjälp för att få gemensam vårdnad

Vid de flesta tillfällen då vårdnadshavare flyttar isär uppstår gemensam vårdnad över de barn som dessa personer har gemensamt. Därmed är bägge fortfarande juridiskt ansvariga för barnen. Detta alltså oavsett var barnen bor eller vilka som genomför den dagliga vårdnaden.

Men det finns tillfällen då ena vårdnadshavaren har enskild vårdnad även om den andra vårdshavaren skulle vilja att vårdnaden skulle vara gemensam.

Om föräldrarna var gifta när de flyttade isär uppstår per automatik gemensam vårdnad. Är de inte gifta kommer vårdnaden att automatiskt tillfalla mamman. Det är sedan upp till mamman att svara på om gemensam vårdnad accepteras efter att ett faderskap har bekräftats.

Vid tillfället med samboende kan det alltså uppstå ett tillfälle där mamman har ensam vårdnad och inte vill dela med sig av detta ansvar till den andra partnern. Ett annat alternativ är att ett par som varit gift skiljer sig och att ena parten ansöker om att få enskild vårdnad.

I exemplet med sambo blir det upp till pappan att gå till en domstol för att få igenom gemensam vårdnad. Detta alltså om inte mamman godkänt detta i ett tidigare skede. Med andra ord är det personen som inte har vårdnad som måste ansöka om detta och kräva det via domstol.

Enskild eller gemensam vårdnad – domstolen avgör

Om en fråga om gemensam vårdnad har gått till domstol ser domstolen framförallt på två faktorer för att avgöra beslut i frågan. För det första är det föräldrarnas lämplighet. Med lämplighet menas att personen inte har drogmissbruk, är psykiskt sjuk, har utfört brott mot barnet i fråga m.m. Det ska alltså vara grova och tydliga saker som ska stå i vägen för att inte gemensam vårdnad ska gå igenom.

Den andra punkten som domstolen tar hänsyn till är föräldrarnas samarbetsförmåga. Här ser man på hur föräldrarna har agerat kring att lösa konflikter kring barnet och hur detta därmed skulle kunna ta sig uttryck i framtiden. Detta med målet att inte barnet ska fara illa. Man ser då på historisk fakta och beteendet för att avgöra om föräldrarna skulle klara av gemensam vårdnad eller inte.

Här finns mer information att läsa: https://www.xn--vrdnadstvistt-pfb.se/